Výpůjční podmínky pronájmu kajutových lodí

Pronajímatel:

I. Slovácká plavební

Jiří Wagner

Masarykovo nám. 5

695 01 Hodonín

IČ: 88756131

 

Objednávku na vícedenní plavby kajutovými loděmi si zasílají zájemci o plavbu na e-mailovou adresu:

Poté je Vám odeslána zálohová faktura, nebo příkaz k úhradě podle ceníku, nebo smluvní ceny. Tuto zálohovou fakturu, či platební příkaz prosím uhraďte do 7 dnů po zaslání faktury na e-mail. Jinak je objednávka neplatná.

1.)  Půjčovné

Zaplacením půjčovného vyjadřujete svůj souhlas s „Výpůjčními podmínkami“, které jste si důkladně přečetli, ve všech bodech jim rozumíte a současně potvrzujete správnost údajů uvedených na Vaší objednávce. Zároveň Vám vzniká právo na zapůjčení objednaného vybavení v zarezervovaném termínu.

zákazník – nájemce lodi

pronajímatel- Jiří Wagner

2.)  Způsob platby

Platbu, prosím, proveďte jedním z následujících způsobů. Vždy nezapomeňte uvést variabilní symbol, abychom byli schopni platbu identifikovat. Číslo účtu, variabilní symbol a požadovanou částku obdržíte spolu s potvrzením rezervace.

a) Platba převodem z Vašeho účtu (doporučujeme)

b) Platba poštovní složenkou

V den nástupu plavby, kde si převezme klient loď dle inventáře, která jim bude předvedena. Před nastoupením plavby složíte i kauci podle typu lodi, která bude navrácena, pokud loď vrátíte v pořádku, na místo vyplutí a splníte výpůjční podmínky. Z kauce se odečítají projeté pohonné hmoty a hradí případné škody na lodi a úklid.

Převzetí a vrácení lodě

Loď si zákazníci přebírají v přístavu Petrov, nebo v penzionu U Veličky v úterý od 09:00 do 16:00 či v pátek od 09:00 do 16:00 (po tel. domluvě možný individuální termín) v den nástupu plavby. Loď se vrací v poslední den plavby do místa vyplutí do 16:00 (po tel. domluvě možno i dříve). Je nutné počítat zhruba s hodinkou na předání a převzetí lodi, v jehož rámci se kontroluje stav lodě, inventář, uklizenost a probíhá vyúčtování.
Úklid lodě za poplatek 500,- Kč.

Pokud je loď poškozena je stržena adekvátní částka v míře poškození z kauce. Pokud je loď v pořádku, z kauce se odečte pouze cena projetého paliva a úklid lodě.

Půjčovna si vyhrazuje právo poskytnout v případě poruchy vybrané lodě nabídnout zákazníkovi srovnatelnou loď, či lepší. Nebo výběr nového termínu bez vrácení rezervačního poplatku.

Pozorně přečtěte!

Výpůjční podmínky upravují vztah mezi zákazníkem a půjčovnou (pronajímatelem) a je třeba, aby jste tyto podmínky akceptovali při rezervaci.

Lodě se půjčují a vrací ve stejném místě, to je v přístavu ve Strážnici. Rekreaci na lodi si můžete v květnu a září zajistit od pátku do nedělev červnu, červenci a srpnu od úterý do neděle. Plavební komory jsou v provozu v květnu a září od pátku do neděle (od 10:00 do 18:00) v červnu, červenci a srpnu jsou plavební komory v provozu od 10:00 do 18:00 v úterý – neděli (v pondělí se na plavebních komorách provádí údržba a nejsou v provozu). V případě plavby, kdy plavební komory nejsou k dispozici Vám půjčovna zajistí bezproblémové proplutí. Pokud budou nějaké změny v otvíracích dobách budete včas informováni.

1. Uzavření smlouvy a platba

Objednávku s rezervací se zasílá výhradně emailem kajutova.lod@gmail.com.

Potvrzení převzetí smlouvy lze provést písemně nebo emailem, když je zaslána záloha pobytu za pronájem plavidla. Nedojde-li k zaplacení zálohy v daném termínu, smlouva může pozbýt platnosti. Termíny plateb mohou být stanoveny po dohodě se zákazníkem i jinak.

2. Plnění, pojištění 

Zavazujeme se, že loď bude připravená, plavby schopná a v pořádku. Náležitě vybavená a doplněná palivem na cestu. Rozsah smluvního plnění vyplývá z potvrzení objednávky.

Údaje z objednávky jsou pro půjčovnu lodí závazné.

Zákazníci ani jejich věci osobní potřeby a zavazadla nejsou pojištěny.
Doporučujeme zákazníkovi, aby si ve vlastním zájmu uzavřel příslušné pojištění pro cesty a pobyt a pojištění cestovních zavazadel.

3. Odstoupení zákazníka

 • Zákazník může kdykoliv před zahájením cesty od smlouvy odstoupit. Pokud zákazník od smlouvy odstoupí nebo cestu nenastoupí účtujeme si následující poplatky jako náhradu za předběžná opatření spojená s cestou a za náklady. Storno poplatek 60 dnů a více před termínem plavby 1.000,- Kč (paušální náhrada nákladů spojených s administrací). Storno 59 dnů a méně před termínem plavby 50 % z výše zaplacené zálohy. Storno 30 a méně dnů před termínem plavby je 100 % z výše zaplacené zálohy. Půjčovna doporučuje uzavřít pojištění pro případ zrušení cesty.
 • Až do začátku cesty může zákazník požádat, aby místo něho cestu nastoupila třetí osoba a převzala jeho práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy. Takto vzniklé skutečné vícenáklady jdou na účet zákazníka. Půjčovna nemusí s nástupem jiné osoby souhlasit, pokud tato osoba nesplňuje zvláštní, s cestou spojené požadavky nebo pokud je to v rozporu s právními předpisy či úředním nařízením. Jestliže do smlouvy vstoupí jiná osoba ručí ona i zákazník jako solidární dlužník na zaplacení ceny vzniklých vícenákladů.
 • Pokud nastanou okolnosti, které brání půjčovně v plnění služeb podle dohodnutých podmínek, je půjčovna povinna bez odkladu informovat zákazníka. Nepříznivé plavební (vodní) ani povětrnostní podmínky způsobené počasím nejsou důvodem pro zákazníka k odstoupení od smlouvy. Za žádných okolností neneseme odpovědnost za ztrátu plavebního času vlivem špatného počasí (nelze ovlivnit), vodním stavem, stavem vodní cesty, kolize apod. Nebude poskytnuta žádná náhrada ani sleva, pokud se rozhodnete vrátit dříve než je domluven termín návratu ani pokud vyplujete vlastním rozhodnutím později.

4. Odstoupení od smlouvy a její vypovězení ze strany půjčovny.

 • Pronajímatel může odstoupit od smlouvy bez dodržení lhůty před nástupem cesty nebo vypovědět smlouvu po jejím zahájení pokud zákazník nebo spolucestující trvale narušuje průběh cesty i přes výstrahu pronajímatele, pokud se chovají do takové míry v rozporu se smlouvou či plavebním řádem, že je okamžité zrušení smlouvy oprávněné v tomto případě má pronajímatel nárok na celou cenu pobytu.
 • V rámci povinné péče řádného obchodníka, ručí pronajímatel za svědomitou přípravu a kontrolu lodě, pečlivý výběr a kontrolu všech, kteří se podílejí na plnění a za řádné poskytování smluvně sjednaného plnění.

5.  Odpovědnosti zákazníka

Jakmile vyplujete, vůdce plavidla (zákazník) je zodpovědný za průběh plavby, loď i posádku po celou dobu pronajmutí  lodi. Zákazník i spolucestující podstupují plavbu na lodi na své vlastní nebezpečí a provozovatel (majitel) plavidla (lodi) neodpovídá za případné škody na zdraví či majetku..

Za jakékoliv poškození, znečištění, potopení či ztrátu lodi zodpovídá výhradně a jen zákazník. Zákazník rovněž výhradně a jen zodpovídá za případné škody na zdraví svém i ostatních cestujících na zapůjčeném plavidle (lodi).

Hodnota lodi ADAM P-303 944 je 400 000 Kč.
Hodnota lodi BETY P-304 173 je 300 000 Kč.

Zákazník je povinen zúčastnit se řešení vzniklých závad v jejich plnění, vyhýbat se škodám nebo je minimalizovat. Zákazník je zejména povinen neprodleně informovat o svých stížnostech pronajímatele. Ten má povinnost postarat se o nápravu, pokud je to možné. Jestliže zákazník vlastní vinou opomene ohlásit nedostatky v průběhu plavby, nemá nárok na jejich náhradu.

6. Vyloučení nároků a promlčení

 • Nároky vůči pronajímateli kvůli cestě, která neodpovídá smlouvě musí zákazník uplatnit během pěti dnů po ukončení cesty.
 • Neúčinnost jednotlivých ustanovení, soudní příslušnost pokud by některé ustanovení bylo neúčinné nebo by ztrácelo účinnost, zachovají si další ustanovení svou platnost a účinnost smlouvy zůstává nedotčena. Zákazník může zažalovat pronajímatele výhradně v jejím sídle.

7. Obchodní podmínky pro cestu lodí

 • Způsobilost
  Kapitán musí být plnoletý a nést odpovědnost za věci mu svěřené. Při nalodění se musí prokázat občanským průkazem. Vyhrazujeme si odmítnout předání lodě osobě, která podle našeho názoru není způsobilá k vedení této lodě, převzetí zodpovědnosti za loď a to i když se tak stane v čase, kdy máte nastoupit na loď.
 • Kauce
  Při převzetí lodě je nutno zaplatit kauci. Kauce bude navrácena na konci cesty, pokud bude loď odevzdána ve stanoveném čase a místě a ve stavu jakou loď vyzvedli bez poškození. Z kauce se odečítají projeté pohonné hmoty. Výše kauce je uvedena v úvodu výpůjčních podmínek. Z kauce se odečítají pohonné hmoty, úklid lodě a případné další ztráty a újmy plavidla.
 • Převzetí lodě
  Loď je zákazníkovi k dispozici v té době, kdy vyřídil nutné formality a doplatil zbývající část částky za výpůjčku lodě, zkontroloval stav lodi a inventární seznam a poučil se o lodní dopravě a manipulaci s lodí (cvičná plavba). Časy převzetí a odevzdání lodí jsou uvedeny výše.
 • Změny místa odjezdu
  Při uzavírce kanálu povodní, nedostatku vody opravách atd. může dojít k nalodění i na jiném místě a může dojít k omezení plavby. Pronajímatel není za tato omezení zodpovědný. Zákazníka neopravňují odstoupit od smlouvy. Pokud nebude pronajímatel schopen, kvůli nepředvídaných událostem, zásahu vyšší moci jako je stávka, přírodní katastrofa, poškození lodě jinou osobou atd., dát loď k dispozici učiní, co bude v jeho silách, aby zákazníkovi obstaral loď ve stejné kvalitě a kapacitě. Pokud to nebude možné je pronajímatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 • Nesplavnost vodní cesty
  V případě vysokého nebo nízkého stavu vody, omezení úseku, kterým se má plout (záplavě nebo suchu)kvůli jiným škodám na vodních cestách nebo dalším okolnostem, které plavbu lodí znemožňují nebo komplikují může pronajímatel úměrně k těmto omezením kvůli nimž v daných okolnostech dochází změnit místo odjezdu a jeho datum, pokud tyto okolnosti cestu znemožní může být zaplacená cesta přesunuta na jiný termín, který má pronajímatel k dispozici. Totéž platí v případě, že se použitelnost vodních cest změní během plavby a cesta je tak zkrácena o více jak 48 hodin.
 • Havárie
  V případě havárií a nehod musí zákazník neprodleně informovat pronajímatele a policii ČR a vyčkat pokynů pro další postup bez předchozího souhlasu pronajímatele nesmí zákazník v případě nehody uznat ani své ručení vůči třetím osobám ani opravit loď nebo dát podnět k dalším nákladům. Havárie ani nehoda není důvodem ke snížení ceny ani odškodnění. Na místo havárie nebo nehody je povolávána Státní plavební správa či policie.
 • Přerušení jízdy, poruchy
  Přerušení jízdy nebo porucha není důvodem ke snížení ceny nebo odškodného, ledaže by byly způsobeny hrubou nedbalostí pronajímatele. Pronajímatel má v případě poruchy připraveného technika, který po objednávce zákazníka vyjíždí poruchu odstranit. Pokud je porucha způsobena zákazníkem účtuje si technik za tento výjezd 1.000 Kč. Pokud loď kotví více jak 24 hodin v důsledku poruchy, kterou technik nedokázal odstranit, vrátí mu pronajímatel poměrnou část ceny, která byla zaplacena za nevyužitou dobu. Doba kotvení se počítá od té chvíle kdy zákazník informoval o poruše pronajímatele. Zákazník neučiní nic, co nelze ospravedlnit nutnou nebo časovou tísní. Jestliže je plavba podstatně omezena v důsledku nějakého nedostatku ze strany pronajímatele a nezjedná nápravu během přiměřené doby, může zákazník v rámci zákonných ustanovení vypovědět smlouvu písemným prohlášením. Totéž platí i v případě, že cesta se nedá realizovat kvůli nedostatku, jehož důvod je pronajímateli známý. Lhůta pro nápravu se nemusí stanovit pouze tehdy, když není možná nebo ji pronajímatel odmítne. Pokud se zjistí, že škodu způsobil zákazník nebo jeho spolucestující, nemůže požadovat zákazník po pronajímateli žádné odškodnění. Zákazník  je povinen nahradit půjčovně škodu. Kauce může být použita na krytí eventuelních nákladů na opravu a nájemce se zavazuje případné další náklady na opravu lodě neprodleně uhradit..
 • Předpisy pro jízdu na lodi
  Zákazník je povinen dodržovat nejenom předpisy pro říční lodní dopravu, ale musí také dbát pokynů pronajímatele a navigačních orgánů. Je zakázáno jezdit ve tmě, brát lodě na vlečné lano, loď pronajímat nebo půjčovat. Nocovat mimo vyznačené přístavy. Podrobné instrukce dostane zákazník před plavbou a během cvičné jízdy od pronajímatele a toto poučení stvrdí svým podpisem.
 • Užívání lodě
  Zákazník je povinen užívat loď s co největší opatrností. Ručí pronajímateli nejen za škody na lodi a jejím zařízení, ale také za ztrátu téhož. Jinak bude pronajímatel vymáhat náhradu škody po zákazníkovi. Za spolucestující pronajímatel v žádném případě neručí (pronajímatel neručí za škody na zdraví ani na majetku přímo zákazníka i dalších spolucestujících).
 • Odevzdání lodě
  Zákazník je povinen předat loď a její zařízení v neporušeném čistém stavu, časově přesně v den ukončení plavby na přístavišti odkud byla loď vydána ve výše uvedených časech. Při odevzdání lodě pracovník půjčovny loď a její zařízení zkontroluje. Zákazník je povinen ohlásit jakékoliv ztracené, zcizené nebo rozbité předměty z výbavy lodě. Pronajímatel má právo strhnout každou zjištěnou škodu nebo ztrátu z kauce. Pokud nebude loď vyklizena a odevzdána včas, ručí zákazník za škodu, která pronajímateli průtahem vznikne.
 • Domácí zvířata
  Veškeré pro zvíře nezbytné vybavení si musí zákazník sám přinést a v žádném případě nesmí pro něj použít nádobí, kterým je loď vybavena. Při předání lodě musí být odstraněny veškeré zvířecí chlupy a případně další znečištění. Poplatek za domácí zvířata je 500,– za plavbu.